Sprzeciw od nakazu zapłaty

sprzeciw od nakazu zapłaty

Jak wnieść skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty.

Niepowtarzalna szansa na pozbycie się długu

Sprzeciw od nakazu zapłaty może być wniesiony dopiero gdy został wydany sam nakaz zapłaty. Oczywista oczywistość. No właśnie, może być wniesiony, a nie zawsze jest wnoszony. Dlaczego?

Odebranie listu poleconego z sądu zawierającego dopiero co wydany nakaz zapłaty z pewnością nie jest najszczęśliwszą chwilą w życiu. Bez wątpienia dłużnik uzmysławia sobie wtedy, że wierzyciel potraktował dług poważnie. Skoro zdecydował się wnieść pozew o zapłatę, to znaczy że kolejnym krokiem na pewno będzie komornik sądowy.

Być może otrzymanie takiej przesyłki było złudnym zaskoczeniem. Przecież wypowiedzenie umowy i ostatnie wezwanie do zapłaty miało miejsce tak dawno temu. Od wielu miesięcy windykacja nie dzwoniła, windykator terenowy nie nachodził w domu. A może zadłużenie po prostu przestało istnieć? Oczywiście takie rzeczy się nie dzieją. Wierzytelność nie znika, co najwyżej zmienia właściciela. Ten nakaz zapłaty i tak siedział gdzieś z tyłu głowy dłużnika. Spotkanie się z nim oko w oko było tylko kwestią czasu. Zadziałał syndrom wyparcia i dlatego zaskoczenie było tylko pozorne. Niestety rosnące każdego dnia odsetki już takie nie były, a bomba z opóźnionym zapłonem eksplodowała.

Być może dłużnik z pełną świadomości oczekiwał na to orzeczenie sądu. Wiedział, że nastąpi to wcześniej niż później. Doskonale zdawał sobie sprawę z nieuchronności takiego przebiegu wypadków. Przygotował się na to psychicznie, zastanawiając się jednocześnie co dalej?

W obydwu przytoczonych okolicznościach prawdopodobnie większość dłużników odbiera taki rozwój wypadków jako problem, porażkę, negatywny epizod w swoim życiu. Na szczęście my – w przeciwieństwie do listonosza – mamy dobrą wiadomość.

Profesjonalny
sprzeciw od nakazu zapłaty
to niepowtarzalna szansa
na pozbycie się
długu


Chcesz ją wykorzystać?


Weźmiesz sprawy we własne ręce i przestaniesz uciekać?


Sprawisz, że
dług w końcu zniknie z Twojego życia i poczujesz tak upragniony spokój?

Co Ty zrobisz?

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania zapraszamy do dalszej części artykułu. Jeżeli nie, wykorzystaj czas który mógłbyś poświęcić lekturze na inne rzeczy. Rozmyślanie o tym jak przebiegnie wizyta komornika sądowego w Twoim domu również może być zajmujące. Wybór pozostawiamy oczywiście Tobie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – w jakich postępowaniach

Warto zauważyć, że nie we wszystkich rodzajach postępowań sądowych, w których sąd wydaje nakaz zapłaty, można wnieść omawiany środek zaskarżenia. Dla wyjaśnienia, w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym środek odwoławczy stanowią zarzuty od nakazu zapłaty. Ale to już temat na osobny artykuł. Innymi słowy, opisywane pismo procesowe wnosi się w następujących przypadkach:

  • sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym,
  • sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. e-sąd).

Postępowanie upominawcze

W tym postępowaniu sąd przede wszystkim wydaje nakaz zapłaty gdy powód dochodzi zapłaty konkretnej kwoty pieniędzy (roszczenie pieniężne). Wyjątek stanowią trzy okoliczności:

  • roszczenie powoda jest oczywiście niezasadne,
  • twierdzenia wierzyciela dotyczące podnoszonych faktów budzą wątpliwości sądu,
  • zaspokojenie roszczenia powoda jest uzależnione od spełnienia świadczenia wzajemnego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Podobnie sprawy mają się w tzw. e-sądzie. Jednak – w przeciwieństwie do postępowania zwykłego – nakaz zapłaty nie może być wydany gdy:

  • dochodzone przez powoda roszczenie nie posiada charakteru pieniężnego,
  • doręczenie pozwanemu wydanego nakazu zapłaty miałoby nastąpić za granicą.

Wymogi formalne sprzeciwu od nakazu zapłaty

Nasze odwołanie, podobnie do innych pism procesowych, powinno zawierać odpowiednią treść:

– wskazanie sądu, do którego jest wnoszone,
– wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) stron oraz ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
– oznaczenie rodzaju pisma (tytuł),
– osnowa,
– wskazanie istotnych dla sprawy faktów,
– podpis,
– wymienienie załączników,
– odpis dla strony przeciwnej.

Formularz urzędowy

Jeżeli pozew został wniesiony na właściwym formularzu urzędowym, również sprzeciw od nakazu zapłaty powinien zostać wniesiony w takiej formie. Dotyczy to spraw starszych, ponieważ przepisy w tym zakresie uległy pewnej modyfikacji. Wzór formularza typizuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. Właściwy formularz można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłata sądowa

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty – w przeciwieństwie do wspomnianych już powyżej zarzutów – jest zwolnione z opłaty sądowej.

Termin na wniesienie – 14 dni

Do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przewidziany został termin 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia odebrania orzeczenia sądu. Dopuszczalne jest wysłanie pisma do sądu listem poleconym, analogicznie złożenie w biurze podawczym sądu.

Czego żądać

Ważnym aspektem jest sam zakres zaskarżenia. Należy poinformować sąd, czy kwestionujemy roszczenie w całości czy w części. Kluczowe są również same zarzuty, którymi się podpieramy. Nie zgłaszając ich w tym momencie należy liczyć się z utratą możliwości powoływania się na nie później. Sąd na nasz wniosek wyda także postanowienie stwierdzające utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub części.

Co dzieje się ze sprawą po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wszystko zależy od rodzaju toczącego się postępowania sądowego.

Postępowanie upominawcze

Sąd, po skutecznym wniesieniu sprzeciwu, uchyla nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do rozpoznania na zasadach ogólnych. W rezultacie zapada wyrok.

sprzeciw od nakazu zapłaty postępowanie upominawcze
Przebieg postępowania sądowego. Postępowanie upominawcze.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

W tym zakresie w dniu 7 lutego 2020 r. doszło do zmiany przepisów.

Przebieg postępowania przed dniem 7 lutego 2020 r.

Poprzednio sąd uchylał zaskarżone orzeczenie i przekazywał sprawę do sądu właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli pozwany mieszkał np. w Opolu, to sprawa została przekazywana do Sądu Rejonowego w Opolu.

sprzeciw od nakazu zapłaty elektroniczne postępowanie upominawcze stare przepisy
Przebieg postępowania sądowego. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
według starych przepisów [przed dniem 7 lutego 2020 r.]

Przebieg postępowania od dnia 7 lutego 2020 r.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów opisywany środek odwoławczy powoduje umorzenie postępowania. Podsumowując, wierzyciel musi złożyć pozew ponownie.

sprzeciw od nakazu zapłaty elektroniczne postępowanie upominawcze nowe przepisy
Przebieg postępowania sądowego. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
według nowych przepisów [od dnia 7 lutego 2020 r.]

Czemu tak naprawdę ma służyć sprzeciw od nakazu zapłaty

Bezspornie to pismo procesowe stanowi dla dłużnika ogromny walor psychologiczny. Rękawica została podjęta i pojawiła się możliwość pozbycia się długu. W rezultacie można przedstawić swoje racje, na które windykator był wcześniej głuchy. Najistotniejsze jest jednak samo wyeliminowane z obrotu prawnego nakazu zapłaty, a na to dajemy 100% gwarancji.

Ekspresowa wygrana w sądzie

Poniżej prezentujemy przykładową sprawę, w której oczywiście sporządzony przez nas sprzeciw od nakazu zapłaty przyniósł natychmiastową wygraną w sądzie.

Pozew o zapłatę złożony w EPU przez firmę skupującą długi FOR-NET S.A. skutkował wydaniem nakazu zapłaty. Po naszym sprzeciwie sprawa została rozpoznana przez sąd właściwości ogólnej. Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy (pozwanym był przedsiębiorca) wydał wyrok oddalający powództwo w całości. Godnym uwagi jest, że nasze uzasadnienie pozbawiło wierzyciela ochoty na dalszą batalię. W związku z tym apelacja nie została wniesiona przez powoda. Zobacz artykuł opisujący szczegóły sprawy.
Wszystkie Wyroki Na Plus

Najważniejsza jest treść

Na zakończenie. O sprzeciwie od nakazu zapłaty napisaliśmy już wiele, wydaje się że wszystko. Kluczem do sukcesu są jednak prawidłowo i precyzyjnie sformułowane zarzuty procesowe, ich uzasadnienie oraz dowody na ich poparcie. Nie pozostawiaj tego dziełu przypadkuskorzystaj z pomocy doświadczonych profesjonalistów!

Chcesz skutecznie pozbyć się swojego długu? Napisz do nas:

Artykuł może pomóc innym? Podziel się z nimi:

Dodaj komentarz