PROFI CREDIT
Oddalamy pozew o 8.000 zł

profi credit pożyczka

PROFI CREDIT Polska S.A. Weksel in blanco. Zobacz jak się bronić. Korzystne dla konsumentów wyroki to nasza specjalność.

Pożyczka i weksel

Tytułowa firma udziela pożyczek do kilkudziesięciu tysięcy złotych, które zabezpiecza m.in. podpisaniem przez pożyczkobiorcę weksla in blanco.

PROFI CREDIT idzie po nakaz zapłaty

Nie inaczej było w opisywanym przypadku. Pożyczkodawca skierował do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, właśnie w oparciu o posiadany weksel klienta. Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny bez wahania wydał nakaz zapłaty na kwotę prawie 7.400 zł oraz zasądził koszty procesu w wysokości 1.310 zł. Na domiar złego nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności, a staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia (14 dni). Egzekucja komornicza wydawała się kwestią nieodległego czasu.

profi credit nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
PROFI CREDIT – nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

PROFI CREDIT jak się bronić?

W pierwszej kolejności udało nam się przekonać sąd do wstrzymania wykonania nakazu zapłaty.

profi credi postanowienie sądu wstrzymujące wykonanie nakazu zapłaty
PROFI CREDIT – postanowienie sądu wstrzymujące wykonanie nakazu zapłaty

Pozwany z zachowaniem ustawowego terminu złożył zarzuty od nakazu zapłaty wymienionego w sentencji postanowienia. Jednocześnie wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie wykonaniu w/w nakazu zapłaty. (…) Zdaniem Sądu zarzut dotyczący wypełnienia weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem usprawiedliwia powyższy wniosek. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Wyrok oddalający powództwo w ponad 50%

Następnie, po zapoznaniu się z naszymi zarzutami od nakazu zapłaty, zapadł wyrok – roszczenie zostało oddalone w ponad 50%.

profi credit wyrok oddalający powództwo
PROFI CREDIT – wyrok sądu pierwszej instancji oddalający powództwo w ponad 50%

Sąd zważył co następuje:

Strony postępowania łączyła umowa pożyczki zdefiniowana w treści art. 720 k.c. Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa, przez umowę pożyczki, pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Zakres zobowiązania pozwanego z tytułu zawartej z powodem umowy pożyczki powinien zostać zmodyfikowany w oparciu o treść art. 3851 k.c. – 3853 k.c. W ocenie Sądu postanowienie zastrzegające obowiązek zapłaty na rzecz pożyczkodawcy prowizji w wysokości 3.261 zł stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu art. 3851 k.c. i jako takie nie wiąże pozwanego. Prowizja ustalona przez powoda w wysokości niemalże równej kwocie wypłaconej pożyczki jest w przekonaniu Sądu rażąco wygórowana.

Ponadto, w umowie pożyczki nie wskazano, w jaki sposób obliczono wysokość prowizji, ani też jakie szczególne okoliczności doprowadziły do ustalenia jej na tak wysokim poziomie. Rodzi to podejrzenie, że określając wysokość prowizji powód dążył nie tyle do uzyskania zwyczajowego wynagrodzenia za udzielenie pozwanemu pożyczki (taką bowiem funkcję pełni prowizja), ile do przeniesienia na pozwanego części stałych kosztów związanych z funkcjonowaniem swojego przedsiębiorstwa i ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej. Taki cel, który przyświecał sformułowaniu postanowienia określającego wysokość prowizji, sprawia, że wspomniane postanowienie narusza interes pozwanego (konsumenta). W przedmiotowej sprawie wysokość prowizji nie znajduje bowiem uzasadnienia w realiach ekonomicznych rozważanych na gruncie stosunku prawnego łączącego strony postępowania.

Tym samym postanowienie umowy, z której wynika obowiązek jej zapłaty, kształtuje prawa i obowiązki pozwanego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

PROFI CREDIT wyroki

Walczymy dalej, o wyniku złożonej apelacji oczywiście poinformujemy. Mamy jednak mocne przesłanki aby wierzyć, że roszczenie zostanie oddalone w całości. Tym samym PROFI CREDIT odejdzie z kwitkiem, tzn. bezużytecznym wekslem.

Chcesz skutecznie pozbyć się swojego długu? Napisz do nas:

Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach PROFI CREDIT

Na spółkę z siedzibą w Bielsku-Białej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie nakłada kary. Powodem są oczywiście praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu wszystkich postępowaniem przed Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących PROFI CREDIT znajdziesz tutaj.

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2008 r. (DDK-36/2008)

W pierwszej decyzji z 2008 r. dopatrzono się aż 6 uchybień firmy pożyczkowej wobec swoich klientów.

Rodzaj praktyki PROFI CREDIT naruszającej zbiorowe interesy konsumentów:
1) pobieranie od konsumentów łącznej kwoty wszystkich opłat i prowizji w wysokości przekraczającej 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego oraz kolejnych kredytów odnawialnych (revolvingów),
2) nieinformowanie konsumentów o rocznej stopie oprocentowania pożyczki revolvingowej oraz warunkach jej zmiany,
3) zastrzeżenie prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki revolvingowej,
4) niesprecyzowanie celu zbierania danych osobowych oraz kręgu odbiorców danych konsumenta we wzorcu umowy pożyczki revolvingowej,
5) wyłączenie we wzorcu umowy pożyczki revolvingowej prawa konsumenta do usunięcia danych osobowych ze zbioru, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały powołane,
6) używanie obcojęzycznego nazewnictwa dla określonego kredytu odnawialnego, oferowanego konsumentom.

Prezes UOKiK nakazał zaniechanie stosowania w/w praktyk, a godzących w zbiorowe interesy konsumentów. Dodatkowo nakazano publikację decyzji w całości na koszt pożyczkodawcy na jego stronie internetowej (głównej) przez okres sześciu miesięcy. Finalnie sentencja decyzji musiała zostać dwukrotnie opublikowana na jednej z pięciu pierwszych stron dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Oczywiście na koszt przedsiębiorcy. Okres między publikacjami powinien wynosić co najmniej siedem dni.

Zobacz decyzję Prezesa UOKiK nr DDK-36/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Odwołanie od decyzji

PROFI CREDIT odwołało się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie – XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W skrócie SOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Odwołanie zostało oddalone w całości. Od pożyczkodawcy zasądzono na rzecz Skarbu Państwa 360,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego z jakiego skorzystał Prezes UOKiK.

Zobacz wyrok SOKiK z dnia 18 stycznia 2010 r. (sygn. akt XVII AmA 52/09)

Apelacja od wyroku SOKiK

Nie dając za wygraną przedsiębiorca wywiódł apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku. Została w całości oddalona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – VI Wydział Cywilny. Także w tym przypadku koszty postępowania apelacyjnego (270,00 zł) musiała pokryć spółka prowadząca działalność pożyczkową.

Zobacz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z dnia 3 listopada 2010 r. (sygn. akt VI ACa 318/10)

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 października 2013 r. (RKT-35/2013)

Kolejna decyzja obnażyła nowe przypadki bezprawnego działania PROFI CREDIT. Tym razem m.in. ukrywano przed pożyczkobiorcami kluczowe informacje dotyczące warunków umów kredytowych.

Rodzaj praktyki PROFI CREDIT godzący w zbiorowe interesy konsumentów:Nałożona kara:
1) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom w umowach pożyczek gotówkowych rzetelnej i prawdziwej informacji o rodzaju kredytu oraz rzetelnej i pełnej informacji o warunkach wypowiedzenia umowy kredytowej,1) nakaz zaniechania stosowania tej praktyki, 2) kara pieniężna w wysokości 521.741,00 zł (łącznie z praktyką z pkt. 2),
2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom w umowach pożyczek gotówkowych rzetelnej i pełnej informacji o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego,1) nakaz zaniechania stosowania tej praktyki, 2) kara pieniężna w wysokości 521.741,00 zł (łącznie z praktyką z pkt. 1),
3) umieszczanie w treści umów pożyczek gotówkowych postanowień sprzecznych z zapisami ustawy o kredycie konsumenckim,1) nakaz zaniechania stosowania tej praktyki, 2) kara pieniężna w wysokości 173.914,00 zł,
4) wprowadzanie konsumentów w błąd co do proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu poprzez prezentowanie informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy założeniu, że powinna ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu.1) nakaz zaniechania stosowanie tej praktyki, 2) kara pieniężna w wysokości 140.469,00 zł.

Suma nałożonych kar wyniosła 836.124,00 złotych. Dodatkowo oczywiście symboliczne koszty postępowania w kwocie 28,00 złotych.

Zobacz decyzję Prezesa UOKiK nr RKT-35/2013 z dnia 31 października 2013 r.

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 24 grudnia 2013 r. (RPZ-48/2013)

Niespełna dwa miesiące później – w wigilię Świąt Bożego Narodzenia – nasza tytułowa spółka otrzymała kolejny prezent.

Rodzaj praktyki PROFI CREDIT naruszający zbiorowe interesy konsumentów:Nałożona kara:
1) zastosowanie w reklamach pożyczki haseł o treści “bez BIK” oraz “pożyczka bez BIK“, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do zakresu oferty przedsiębiorcy, sugerując bezwarunkowe udzielenie pożyczki – bez względu na wynik oceny ryzyka kredytowego,1) nakaz zaniechania stosowania tej praktyki, 2) kara pieniężna w wysokości 26.756,00 zł,
2) posługiwanie się w reklamach hasłami “bez prowizji i bez opłat wstępnych” lub “bez opłat wstępnych” sugerującymi uzyskanie przez konsumentów pożyczki bez ponoszenia tych kosztów, podczas gdy prowizje i opłaty wstępne nie są pobierane tylko na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki oraz oceny ryzyka kredytowego,1) kara pieniężna w wysokości 93.646,00 zł,
3) posługiwanie się w reklamach nieprawdziwymi informacjami wskazującymi na tzw. przyznawalność pożyczek na poziomie 99 % oraz jednocześnie nieponoszenie przez konsumentów opłat za ich udzielenie,1) kara pieniężna w wysokości 18.730,00 zł,
4) posługiwanie się w reklamach hasłami o treści: “nie ponosisz opłat za udzielenie pożyczki, masz możliwość wcześniejszej spłaty, zwracamy koszty ubezpieczenia i odsetki“, sugerującymi możliwość odzyskania poniesionych kosztów ubezpieczenia i odsetek w każdych okolicznościach, podczas gdy możliwość taka istnieje tylko w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki,1) kara pieniężna w wysokości 46.823,00 zł,
5) posługiwanie się w reklamach logo “RZETELNA Firma”, wskazującego na posiadanie Certyfikatu Rzetelności wydawanego przez Rzetelną Firmę Sp. z o.o., nie mając do tego uprawnienia.1) kara pieniężna w wysokości 93.646,00 zł.

Zatem Święty Mikołaj przyniósł do zapłaty rachunek na kwotę 279.601,00 zł.

Zobacz decyzję Prezesa UOKiK nr RPZ-48/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r.

PROFI CREDIT logowanie

Nadal zastanawiasz się nad zalogowaniem do panelu klienta tej firmy aby złożyć wniosek online o pożyczkę?

Artykuł może pomóc innym? Podziel się z nimi:

Dodaj komentarz