Bank Pekao
Oddalamy pozew o 4.800 zł

pekao bank

Bank Pekao zażądał 4.800 zł za niespłaconą kartę kredytową. Chociaż nakaz zapłaty oraz wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji był niekorzystny dla naszego klienta, nam udało się wygrać sprawę.

Pekao i niespłacana karta kredytowa, czyli początek problemów

Wydawanie pieniędzy z karty kredytowej może oczywiście sprawiać wiele przyjemności. Jednak problemy zaczynają się, gdy brakuje środków na jej spłatę. Taka sytuacja spotkała jednego z klientów Banku Pekao S.A. (Bank Polska Kasa Opieki S.A.).

Windykacja i ustawicznie rosnące zadłużenie

Już przy pierwszej zaległej płatności działać zaczęła bankowa windykacja. Niestety liczne telefony i pisemne monity nie sprawiły, że sytuacja posiadacza kawałka plastiku odmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Bankowi nie pomogła także interwencja zewnętrznej firmy windykacyjnej. Przecież pieniądze nie spadają z nieba, ani nie rosną na drzewie. Biorą się z pracy, którą klient niedawno co utracił.

Wypowiedzenie umowy przez Pekao

Gdy cierpliwość się skończyła, bank wypowiedział umowę karty kredytowej. Dał przy tym przynajmniej szansę na uratowanie umowy, wyznaczając dwumiesięczny termin na spłatę zaległości płatniczej.

wypowiedzenie umowy o kartę kredytową
Pekao karta kredytowa – wypowiedzenie umowy i wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty

Pomimo sześćdziesięciu dni jakie Pekao dał klientowi na zorganizowanie gotówki, spłata limitu nie nastąpiła. Efektu nie odniosło również ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

karta kredytowa ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
Pekao karta kredytowa – ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Sąd rozpatruje pozew o zapłatę Pekao

Na poparcie swojego roszczenia bank przedstawił przed sądem następujące dowody:

– umowa o limit kredytowy i kartę kredytową,
– oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
– lista operacji na rachunku karty kredytowej,
– wyciąg z rachunku karty kredytowej,
– wypowiedzenie umowy połączone z wezwaniem do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru,
– ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru,
– wyciąg z ksiąg banku Pekao.

Pekao otrzymuje nakaz zapłaty

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym wydał nakaz zapłaty. Podobnie do innych spraw toczących się w tym sądzie, ocena materiału dowodowego była daleka od dokładnej.

pekao karta kredytowa nakaz zapłaty
Pekao karta kredytowa – nakaz zapłaty

Nasz klient powinien zapłacić:

  • 4.762,21 zł – należność główna,
  • maksymalne odsetki za opóźnienie,
  • 25,00 zł – koszty sądowe (zwrot dla Pekao),
  • 17,00 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa (zwrot dla banku).

Wnosimy sprzeciw od nakazu zapłaty

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w podobnych sprawach, pewni wygranej wnieśliśmy w imieniu klienta sprzeciw od nakazu zapłaty. Ilość, a przede wszystkim jakość podniesionych przez nas zarzutów była przytłaczająca.

Wyrok sądu również korzystny dla Pekao

Jednak ku naszemu zdziwieniu sąd rejonowy utrzymał w mocy ustalenia nakazu zapłaty. Dodatkowo zasądzając kwotę 1.300 zł kosztów procesu na rzecz powodowego banku.

pekao karta kredytowa wyrok zasądzający
Pekao karta kredytowa – wyrok zasądzający wydany przez sąd pierwszej instancji

Do zapłaty:

  • należność główna w kwocie 4.762,21 zł,
  • odsetki za opóźnienie w maksymalnej wysokości,
  • zwrot kosztów sądowych poniesionych przez Pekao w wysokości 100,00 zł,
  • zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 1.200,00 zł.

Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji

Poniżej prezentujemy stanowiska stron oraz ustalenia i konkluzję sądu. Niestety jeszcze bardziej korzystną dla Pekao niż w nakazie zapłaty.

Stanowisko Banku Pekao

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwany zawarł z powodowym bankiem umowę o limit kredytowy i kartę kredytową. Pozwany nie wywiązywał się ze spłaty zadłużenia wymagalnego na rachunku kredytowym. Powód wypowiedział umowę i wezwał pozwanego do spłaty zadłużenia. Kwota zadłużenia została ustalona na podstawie wyciągu z ksiąg banku. Obejmuje kapitał oraz odsetki. Włącznie, a nadto opłaty i prowizje. Do dnia wniesieniu pozwu wymagalne zadłużenie nie zostało spłacone przez pozwanego.

Pozwany nie kwestionuje zawarcia umowy pożyczki, a zatem nie może wywodzić, że nie zawarł umowy na określonych warunkach. Powód wykonał swoje zobowiązanie – wypłacił pozwanemu kwotę pożyczki, a pozwany jej nie zwrócił w całości, a zatem powód był uprawniony do wypowiedzenia tej umowy.

Argumentacji złożona w imieniu naszego klienta

Pozwany wskazał, że powód nie udowodnił faktu powstania, wysokości oraz wymagalności dochodzonego roszczenia, tym samym roszczenie nie istnieje. Przyznał, że zawarł z powodem umowę o limit kredytowy i kartę płatniczą. Podniósł jednak, że umowa ta nie stanowi skonkretyzowanego żądania pozwu i sama w sobie nie stanowi wysokości oraz wymagalności dochodzonego przez powoda konkretnego roszczenia. Wskazał także, że dołączone do pozwu oświadczenie o poddaniu się egzekucji również nie może stanowić dowodu na powstanie i wysokość oraz wymagalność dochodzonego roszczenia. Zaprzeczył ponadto prawdziwości oraz wszelkim okolicznościom wynikającym z dokumentu prywatnego, jakim jest wyciąg z ksiąg banku.

Ustalenia sądu

Bez wątpienia kluczowe dla sprawy były dwie kwestie: wysokość oraz wymagalność roszczenia.

Wysokość roszczenia Pekao

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przedłożony przez powoda dokument: wyciąg z ksiąg Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie został podpisany przez osoby uprawnione do składania w imieniu powoda oświadczeń w zakresie praw i obowiązków banku oraz podpisywania w imieniu banku dokumentów zawierających takie oświadczenia. Nadto wyżej wskazany wyciąg został opatrzony pieczęcią banku, zatem biorąc pod uwagę treść art. 95. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, powód wykazał, że niniejszy dokument prywatny został sporządzony zgodnie w wymogami ww. Jako dokument prywatny korzystał zatem z domniemani autentyczności.

Nadto historie wypłat na rachunku pozwanego przypisanym do umowy o limit kredytowy i kartę kredytową, także stanowiły dokumenty prywatne oraz stanowiły dowód na dokonane przez strony czynności bankowe.

Zgodnie z art. 245 k.p.c. dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał za prawdziwe ww. dokumenty w zakresie pochodzenia zawartych w nim oświadczeń od osób, które go własnoręcznie podpisały.

W ocenia Sądu, powód udowodnił prawdziwość dokumentu w postaci wyciągu z ksiąg rachunkowych banku przedkładając historię operacji na rachunku pozwanego.

Wymagalność roszczenia Pekao

Bank miał prawo wypowiedzieć umowę w całości lub w części jeżeli posiadacz karty nie spłaci w terminie określonym w umowie dwóch kolejnych spłat minimalnych w pełnej wysokości, po uprzednim wezwaniu posiadacza karty do spłaty zaległych należności w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z umów zawartych z bankiem, utraci zdolność kredytową lub w razie wycofania karty z oferty Banku lub też wystąpienia okoliczności, jeżeli te nie były znane wcześniej Bankowi i stwarzają zagrożenie dla spłaty kredytu.

Powód przesłał pozwanemu podsumowanie transakcji na rachunku karty i wskazał na zaległość. Następnie powód wypowiedział pozwanemu umowę powołując się na brak spłaty zadłużenia przeterminowanego. Powód wskazał, że jeżeli w okresie wypowiedzenia nastąpi spłata całości wymagalnego zadłużenia, wypowiedzenie należy traktować jako bezskuteczne. W konsekwencji umowa będzie kontynuowana na dotychczas obowiązujących warunkach.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że umowa została rozwiązana za wypowiedzeniem z upływem dwóch miesięcy od dnia otrzymania wezwania. Przyczyną wypowiedzenia umowy był brak spłaty wymagalnych płatności, jak również negatywna ocena ryzyka kredytowego.

Reasumując, Sąd stwierdził, iż następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Posiadacz karty jest zobowiązany do zwrotu kredytu wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami.

Nadto od kapitału przeterminowanego bank był uprawniony do naliczania odsetek maksymalnych wynikających z czynności bankowej.

Konkluzja sądu

Mając powyższe na uwadze, Sąd uwzględnił powództwo w całości i na podstawie art. 720 k.c. w zw. z art. 69 Prawo Bankowe, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.762,21 zł z odsetkami umownymi, jak w pkt I wyroku.

Apelacja i bezpodstawne obawy klienta o ostateczny wynik postępowania

Po porażce w pierwszej instancji – której oczywiście nie potrafiliśmy racjonalnie wytłumaczyć – nasz klient zaczął powątpiewać w sens wniesienia środka odwoławczego. Jednak nam udało się go przekonać do dalszych kroków prawnych. W rezultacie Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy (sąd drugiej instancji) przychylił się do naszego stanowiska. W całości.

pekao karta kredytowa wyrok oddalający powództwo
Pekao karta kredytowa – prawomocny wyrok oddalający powództwo wydany przez sąd drugiej instancji

Podsumowując – powództwo Banku Pekao S.A. oddalone w całości.

Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego

Apelacja zasługiwała na uwzględnienie.

Pierwszy z zarzutów apelacji związany jest z negacją skuteczności wypowiedzenia łączącej strony umowy kredytu – a tym samym wymagalności dochodzonego niniejszym pozwem roszczenia. Wśród podniesionych przez pozwanego argumentów, mających uzasadnić powyższy zarzut, znalazł się przy tym także ten odnoszący się do umocowania osób składających oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy.

Dług to nie problem. To wyzwanie, z którym należy się zmierzyć

Niniejsza sprawa bez wątpienia po raz kolejny pokazuje, że należy wykorzystać wszelkie możliwości, aby definitywnie pozbyć się długu. Uniknięcie zajęcia majątku przez komornika sądowego jest łatwiejsze niż może się wydawać.

Chcesz skutecznie pozbyć się swojego długu? Napisz do nas:

Artykuł może pomóc innym? Podziel się z nimi:

Dodaj komentarz